Писарница

У складу са Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС”, бр. 21/20 и 32/21) која почиње да се примењује 1. фебруара 2022. године у току је развој софтверског решења Писарница које ће бити јединствено на нивоу целе државе и биће на располагању, како свим државним органима, тако и јединицама локалне самоуправе.

Једна од улога државне писарнице, као централизованог сервиса, јесте издавање јединственог броја поднеска који ће се користити у софтверским решењима приликом формирања предмета. Сваки издати број је јединствен на нивоу године и издаје се секвенцијалним редоследом без обзира на тип органа или софтверско решење које га захтева.

За потребе органа и јединица локалне самоуправе који имају развијено своје софтверско решење за писарницу и централној писарници желе да приступе ради преузимања јединственог броја поднеска као и размени информација о статусу предмета развијен је Application Programing Interfaces (REST API).

 Сервис садржи три методе:

  1. Методу за формирање јединственог броја поднеска;
  2. Методу за ажурирање статуса предмета и
  3. Методу за преглед историје статуса предмета.

Сви органи и јединице локалне самоуправе који желе да тестирају интеграцију са централном писарницом потребно је да се Канцеларији за информационе технологије и електронску управу обрате дописом на адресу Немањина 11, Београд или путем електронске поште episarnica@ite.gov.rs.