Руковођење

Опис функција руководилаца

Радом Канцеларије руководи в.д. директор Милан Латиновић , који је постављен на седници Владе Републике Србије одржаној 10. новембра 2022. године.


Директор в.д. Милан Латиновић 


Заменик директора Зоран Мишић


Помоћник директора Биљана Марић, руководилац Сектора за развој информационих система и електронске управе


Сектора за стандарде дигитализације 

 

Сектор за подршку и набавке

Помоћник директора Славиша Антић, руководилац Сектора за правне, кадровске, финансијске и административне послове

 

Помоћник директора Ненад Ракић, руководилац Сектора за системске сервисе и лиценцирање

 

Помоћник директора Бобан Михаиловић, руководилац Сектора за државне дата центре

 

Помоћник директора Александар Милинковић, руководилац Сектора за ИТ инфраструктуру

 

Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

Радом Канцеларије руководи директор.

 

Директор представља Канцеларију и за свој рад и рад Канцеларије којом руководи одговара Влади, а у погледу начина вршења послова председнику Владе.

 

Заменик директора Канцеларије замењује директора Канцеларије у случају његове одсутности или спречености и заступа га у пословима које му повери директор и врши друге послове по налогу директора Канцеларије.

 

Помоћници директора Канцеларије непосредно руководе сектором; организују, координирају и усмеравају рад унутрашњих јединица у оквиру сектора; програмирају и планирају задатке и послове сектора; обављају и друге послове по налогу директора Канцеларије.

 

За свој рад и рад сектора помоћници директора одговарају директору Канцеларије.

 

Радом ужих унутрашњих јединица руководе начелник одељења, шеф одсека и руководилац групе.

 

За свој рад и рад уже унутрашње јединице којом руководе начелник одељења, шеф одсека, шеф службе и руководилац групе одговарају директору и помоћнику директора.