Закони и акта у примени

Закон о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 128/20, 116/22)

Закон о министарствима

 

Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању

Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању


Подзаконски акти Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању

Уредба о условима за пружање квалификованих услуга од поверења

Уредба о ближем уређењу услова које морају да испуне шеме електронске идентификације за одређене нивое поузданости

Уредба о условима за припрему документа за поуздано електронско чување и форматима документа који су погодни за дуготрајно чување

Правилник о условима које морају да испуњавају квалификовани електронски сертификати

Правилник о условима које мора да испуњава квалификовано средство за креирање електронског потписа односно печата и условима које мора да испуњава именовано тело

Правилник о Регистру пружалаца квалификованих услуга од поверења

Правилник о Регистру квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата

Правилник о Регистру пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације

Правилник о изгледу, саставу, величини и дизајну знака поузданости за квалификоване услуге од поверења

 

Закон о информационој безбедности

Закон о информационој безбедности

 

Подзаконски акти Закона о информационој безбедности

Уредба о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја

Уредба о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја

Уредба о утврђивању Листе послова у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи од посебног значаја

Правилник о ближим условима за упис у Евиденцију посебних центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима

 

Стратегије

Програм развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2020. до 2022. године са Акционим планом за његово спровођење

Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. година („Службени гласник РС“ број 96/2019)

Акциони план за период 2020–2022. године за примену Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. година („Службени гласник РС“ број 81/2020)

Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године

Стратегија развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године